Algemene voorwaarden.

 

 

Versie 1.2 

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 5 mei 2021.

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Afnemer: de Consument;  

2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van , die voor  alle window59 afnemers gelden, tenzij uit de tekst ervan volgt dat een bepaling specifiek voor Consumenten  dan wel voor Zakelijke Afnemers is bedoeld. In dat geval kan enkel door Consumenten dan wel door  Zakelijke Afnemers een beroep op de desbetreffende bepaling worden gedaan, tenzij anders  voortvloeit uit de wet; 

3. Bedenktermijn: de termijn waarbinnen de Afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

4. Bulkbestellingen: bestellingen door een Zakelijke Afnemer van tenminste 5 stuks of meer van één  en hetzelfde Product; 

5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met (zijn)  handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten en (potentieel) een overeenkomst op afstand  aangaat met Window59.

6. Dag: kalenderdag; 

7. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten,  waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 

8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of Window59  in staat stelt om  informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging  en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

9. Gebruiksvoorwaarden: afzonderlijke, op het gebruik van de website van toepassing zijnde  gebruiksvoorwaarden van Window59, zoals die op de Website te raadplegen zijn; 

10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van  de overeenkomst op afstand; 

11. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Window59 op aanvraag of op de website ter beschikking stelt  die een Afnemer kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht; 

12. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door window59 georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, tot en met het sluiten van 

Algemene Voorwaarden Window59.

13. de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie  op afstand; 

14. Privacybeleid: het door Window59 gehanteerde Privacybeleid, zoals dat op de Website te  raadplegen is; 

15. Producten: de door Window59 al dan niet via de Website aangeboden en/of geleverde  Producten; 

16. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van  een overeenkomst, zonder dat afnemer en Window59  gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn  samengekomen; 

17. Window59

18. Website: de website van Window59;  https://www.window59kerklaangroningen.nl

19. Zakelijke Afnemer: de Afnemer die handelt voor doeleinden die verband houden met (zijn)  handels-, bedrijfs-, ambachts-, beroeps- of overheidsactiviteiten en (potentieel) een overeenkomst  op afstand aangaat met Window59. 

Artikel 2 – Identiteit van Window59

WindoW59,

window59kerklaangroningen.nl,

window59kerklaangroningen@gmail.com,

                        

Tel; 31628867889,

                        

KVK nr.; 74876244 sector 47.91.8 

VAT/BTW ID; NL001300358B95

IBAN; NL53 RABO 0385 1129 63 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

Algemeen 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en offerte van Window59,

 al dan niet via de Website gedaan, en op elke al dan niet via de Website tot stand  gekomen bestelling, overeenkomst op afstand en levering tussen Window59 en een Afnemer. 

2. Het accepteren van een aanbieding of offerte en/of het plaatsen van een bestelling, al dan niet via de Website, houdt in dat een Afnemer de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden  aanvaardt. 

3. Op het gebruik door de Afnemer van de Website zijn tevens de Gebruiksvoorwaarden en het  Privacybeleid van Window59 van toepassing, die op de Website te raadplegen zijn. 

4. Situaties die niet in geen van de toepasselijke voorwaarden staan vermeld dienen te worden  beoordeeld  ‘naar de geest en intentie’ van deze Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Window59.

5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene  Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest en intentie’ van deze Algemene Voorwaarden. 

6. Window59 behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Algemene Voorwaarden  eenzijdig te wijzen. Van toepassing is steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden, zoals  deze geldt ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst op afstand met Afnemers. De  meest recente versie van de Algemene Voorwaarden zal steeds op de Website te raadplegen zijn. 

7. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene  Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene  Voorwaarden bij Window59 zijn in te zien en zij op verzoek van de Afnemer zo spoedig  mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

8. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid  en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,langs elektronische weg  kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Afnemer langs elektronische weg of op  andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

9. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke Productvoorwaarden van  toepassing zijn, zijn het vierde en vijfde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Afnemer zich  in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die  voor hem het meest gunstig is. 

10. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of  gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze Algemene  Voorwaarden voor het overige in stand. 

11. Wanneer deze Algemene Voorwaarden op basis van het zesde lid tussentijds worden gewijzigd,  zal Window59, in het geval van een lopende bestelling van een Consument, de gewijzigde  Algemene Voorwaarden elektronisch aan de Consument toezenden. Zonder uitdrukkelijke afwijzing  van de gewijzigde Algemene Voorwaarden door de Consument, zijn de gewijzigde Algemene  Voorwaarden op de lopende bestelling van toepassing. 

Artikel 4 - Het aanbod 

Algemeen 

1. Indien een aanbod of offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,  wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Een aanbod of offerte vervalt, indien het Product waarop het aanbod of de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar of leverbaar is. 

2. Het aanbod is vrijblijvend.  Window59 is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen,  behoudens het bepaalde in artikel 9 lid 1. 

3. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden  Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod  door de Afnemer mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod  binden Window59 redelijkerwijs niet. 

4. Niettegenstaande het bepaalde in lid 4, zijn alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in zoverre  een indicatie, dat zij geen aanleiding kunnen zijn voor schadevergoeding of ontbinding van de  overeenkomst. 

5. Afbeeldingen bij Producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten.  Window59 kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren overeenkomen met de  echte kleuren van de Producten. 

6. Elk aanbod bevat in zijn geheel zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de  rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in  het bijzonder, voor zover van toepassing:

Algemene Voorwaarden Window59. 

- de belangrijkste kenmerken van de zaak; 

- de identiteit, het adres en verdere contactgegevens van Window59, waaronder het  bezoekadres van Vendrig Packaging waar de Consument met klachten terecht kan; 

- de prijs exclusief en inclusief belastingen; 

- de eventuele kosten van verzending; 

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, de voorwaarden waaronder en de  wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, inclusief modelformulier; 

- in hoeverre de kosten voor terugzending bij retournering voor eigen rekening van de Consument  zijn of niet; 

- de wijze van betaling (inclusief aanvaarde betaalmiddelen), aflevering en uitvoering van de  overeenkomst; 

- de wijze waarop klachten worden afgehandeld; 

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Window59 de  prijs garandeert; 

- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de  techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere  basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 

- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor  de Consument te raadplegen is; 

- de manier waarop de Consument , voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader  van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 

- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 

- de eventuele gedragscodes waaraan Window59  zich heeft onderworpen en de wijze waarop  de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; 

- informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 

- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie en de vereisten  voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar  of van onbepaalde duur is; en 

- eventuele beperkingen voor levering (bijvoorbeeld afhankelijk van voorraad of regio).

Artikel 5 – De overeenkomst 

Algemeen 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van  volledige, schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Afnemer, al dan niet door het  afronden van een bestelling op de Website, van het aanbod van Window59 en het voldoen  aan de daarbij gestelde voorwaarden. In het geval dat een aanvraag bij Window59 van een  Afnemer door Window59 wordt geaccepteerd, komt een overeenkomst pas tot stand door  een schriftelijke orderbevestiging namens Window59.  

2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Window59 passende technische  en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij  voor een veilige webomgeving. Indien de Afnemer elektronisch kan betalen, zal Window59 daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

3. Window59 kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn  betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor  een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien window59  op grond van  dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te  verbinden. 

4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende  beschikbaarheid van de betreffende Producten. 

5. Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt window59 onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.  Zolang deze ontvangst van de aanvaarding niet door Window59 is bevestigd, kan de  Consument de overeenkomst ontbinden. 

6. Window59 zal bij levering van het Product aan de Consument de in artikel 4 lid 6  genoemde informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een  toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen, tenzij  Window59 deze gegevens al aan de Consument op zodanige wijze heeft verstrekt vóór de  uitvoering van de overeenkomst. 


 

Artikel 6 – Herroepingsrecht voor Consumenten 

1. Bij de aankoop van Producten heeft de Consument gedurende 14 dagen de mogelijkheid de  overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na  ontvangst van het Product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en  aan Window59 bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

2. Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.  Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen  beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt,  zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele  staat en verpakking aan Window59 retourneren, conform de door Window59 verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit  binnen 14 dagen, na ontvangst van het Product zoals omschreven in lid 1, kenbaar te maken aan  Window59. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het hiervoor bedoelde  modelformulier, dat op de website beschikbaar is. Nadat de  consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant  het Product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te kunnen bewijzen dat de  geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

4. Indien de Consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft  gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het Product niet aan window59  heeft teruggezonden, is de koop definitief. 

Artikel 7 – Kosten en gevolgen herroeping 

1. Indien een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van  terugzending voor zijn rekening, ook wanneer het product niet per gewone post kan worden  geretourneerd en in zoveel mogelijk originele verpakking.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 

Algemeen 

1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Producten: 

a. die door Window59 tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument; 

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Window59 geen invloed heeft; of 

f. voor hygiënische Producten waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken. 

g. Doorverkoop van tweedehands artikelen waarvan verwacht kan worden dat deze op enigerlei wijze al in gebruikt zijn geweest en gebruikssporen met zich meedragen waardoor het niet mogelijk is in hoeverre het product zijn waarde heeft behouden.

Artikel 9 – Prijzen 

1. Verkoop en levering van producten geschiedt tegen de op het moment van bestelling dan wel  aanvrage door Afnemer geldende prijzen. 

2. Gedurende de in het aanbod eventueel vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de  aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in  btw-tarieven. 

3. In afwijking van het vorige lid kan Window59 Producten waarvan de prijzen gebonden zijn  aan schommelingen op de financiële markt en waar Window59 geen invloed op heeft, met  variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel  vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen  toegestaan indien Window59 dit vooraf bedongen heeft en: 

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 

b. de Afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop  de prijsverhoging ingaat. 

6. De in lid 1 en in het aanbod van Producten genoemde prijzen zijn inclusief verpakkingskosten en  exclusief eventuele btw en verzendkosten. 

7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-typ en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-typ en  zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Window59 niet  verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

Artikel 10 – Betaling 

1. De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld  aan Window59 te melden. 

2. Tenzij anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te  worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. 

3. De Consument heeft de mogelijkheid om 50% van het verschuldigde bedrag achteraf te betalen, via Klarna betalingen op de website, welke bij de betalingsmogelijkheden gekozen kan worden.  Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande  de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is deze, nadat hij  door Window59 is gewezen op de te late betaling en Window59 hem termijn van 14  dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van  betaling binnen deze termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en  is Window59 gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in  rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €  2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum  van € 40,=. Vendrig Packaging kan ten voordele van de Afnemer afwijken van genoemde bedragen en  percentages. 

Artikel 11 – Levering en uitvoering 

1. Window59 zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst  nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten. 

2. Onverminderd de in artikel 10 genoemde mogelijkheden van overeengekomen betaling achteraf,  zal Window59 de producten niet eerder leveren dan na ontvangst van de verschuldigde  betaling door de Afnemer. 

3. De aflevering van producten vindt plaats door de producten in de macht te stellen van de afnemer,  al dan niet per post. 

4. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan Window59 kenbaar heeft  gemaakt. 

5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 en 5 van deze Algemene Voorwaarden is  vermeld, zal Window59 geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren doch  uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging  vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden  uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft  bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden,  maar in geen geval recht op schadevergoeding.  

6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, streeft Window59 ernaar om bestellingen die  op een werkdag voor 20:00 uur zijn gedaan, dezelfde werkdag te verzenden. Dit kan echter nooit  worden gegarandeerd, Window59 is hiervoor mede afhankelijk is van derden en/of voorradigheid. 

7. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Window59 het bedrag die de  Afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,  terugbetalen.

 

8. Vanaf het moment van de levering bij de Afnemer of een vooraf aangewezen en aan Window59 bekend gemaakte vertegenwoordiger zijn de goederen voor risico van de Afnemer en  komt voor zijn rekening alle directe en indirecte schade, welke aan en/ of door de goederen voor  hem en/of derde mocht ontstaan.  

9. De eigendom van alle geleverde Producten gaat pas over op de afnemer, indien de afnemer al  hetgeen hij op grond van enige overeenkomst met Window59 verschuldigd is, heeft voldaan. 


 

Artikel 12 – Garantie 

1. Window59 staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de overeenkomst, de in het  aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de  op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of  overheidsvoorschriften. 

2. Onverminderd het vorige lid is Window59 nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke  geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Afnemer, noch voor  eventuele adviezen of andere door Window59 verstrekte informatie ten aanzien van het  gebruik of de toepassing van de Producten. 

3. Een door Window59, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de  wettelijke rechten en vorderingen die de Afnemer op grond van de overeenkomst tegenover Window59 kan doen gelden.

Algemene Voorwaarden Window59. 

4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde Producten dienen binnen 3 na levering aan Window59 schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de Producten dient te geschieden in de  originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 

5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een geleverd Product verkeerd, onzorgvuldig of  in strijd met aanwijzingen van window59 is gebruikt, of indien de afnemer een geleverd  Product zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. 

 

Artikel 13 – Ontbinding 

1. Wanneer de betalingstermijn is verstreken en de Afnemer de koopprijs niet (geheel) heeft betaald,  ook niet na de in artikel 16 lid 4 en 10 genoemde aanmaning, heeft Window59 het recht om de overeenkomst te ontbinden en reeds geleverde zaken (deels) terug te vorderen. Window59 dient dit te doen door een aan de afnemer gerichte schriftelijke verklaring, waardoor de  koop wordt ontbonden. 

2. Wanneer slechts de prijs van een bepaald deel van het afgeleverde niet is betaald, dan kan Window59 slechts dat deel terugvorderen. Is ten aanzien van het geheel een deel van de prijs niet  betaald, dan kan Window59 een daaraan evenredig deel van het afgeleverde terugvorderen  indien het afgeleverde voor een zodanige verdeling vatbaar is. In beide gevallen wordt de koop  slechts voor het teruggevorderde deel van het afgeleverde ontbonden. 

3. In alle andere gevallen van gedeeltelijke betaling van de prijs kan Window59 slechts het  afgeleverde in zijn geheel terugvorderen tegen teruggave van het reeds betaalde. 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

Algemene Voorwaarden Window59.

Artikel 15 – Klachtenregeling 

1. Window59 beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en  behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk  omschreven worden ingediend bij window59, nadat de Afnemer de gebreken heeft  geconstateerd. 

3. Bij Window59 ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend  vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd  vraagt, wordt door Window59 binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht  van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Artikel 16 – Geschillen 

Op overeenkomsten tussen Window59 en de Afnemer waarop deze algemene voorwaarden  betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien de  Afnemer woonachtig is in het buitenland. 

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

Mei 2021

 

1 Algemene Voorwaarden Webshop/e-commerce Window59
Versie 1.2
Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 5 mei 2021.
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Afnemer: de Consument ;
2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van window59, die voor alle Afnemers gelden, tenzij uit de tekst ervan volgt dat een bepaling specifiek voor Consumenten dan wel voor Zakelijke Afnemers is bedoeld. In dat geval kan enkel door Consumenten dan wel door Zakelijke Afnemers een beroep op de desbetreffende bepaling worden gedaan, tenzij anders voortvloeit uit de wet;
3. Bedenktermijn: de termijn waarbinnen de Afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 4. Bulkbestellingen: bestellingen door een Zakelijke Afnemer van tenminste 5 stuks of meer van één
en hetzelfde Product;
5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met (zijn) handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten en (potentieel) een overeenkomst op afstand aangaat met Window59;
6. Dag: kalenderdag;
7. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van Producten,
waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Afnemer of Window59 in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
9. Gebruiksvoorwaarden: afzonderlijke, op het gebruik van de Website van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden van Window59, zoals die op de Website te raadplegen zijn;
10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
11. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Window59 ter beschikking stelt die een Afnemer kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
12. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door window59 georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, tot en met het sluiten van Algemene Voorwaarden Window59.
13. de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
14. Privacybeleid: het door Window59 gehanteerde Privacybeleid, zoals dat op de Website te
raadplegen is;
15. Producten: de door Window59 al dan niet via de Website aangeboden en/of geleverde Producten;
16. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Afnemer en Window59 gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
17. Window59;
18. Website: de website van Window59; https://www.window59kerklaangroningen.nl ;
19. Zakelijke Afnemer: de Afnemer die handelt voor doeleinden die verband houden met (zijn) handels-, bedrijfs-, ambachts-, beroeps- of overheidsactiviteiten en (potentieel) een overeenkomst op afstand aangaat met Window59.
Artikel 2 – Identiteit van Window59
WindoW59,
window59kerklaangroningen.nl, window59kerklaangroningen@gmail.com,
Tel; 31628867889,
KVK nr.; 74876244 sector 47.91.8 VAT/BTW ID; NL001300358B95 IBAN; NL53 RABO 0385 1129 63 Artikel 3 – Toepasselijkheid Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en offerte van Window59,
al dan niet via de Website gedaan, en op elke al dan niet via de Website tot stand gekomen bestelling, overeenkomst op afstand en levering tussen Window59 en een Afnemer.
2. Het accepteren van een aanbieding of offerte en/of het plaatsen van een bestelling, al dan niet via de Website, houdt in dat een Afnemer de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
3. Op het gebruik door de Afnemer van de Website zijn tevens de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van Window59 van toepassing, die op de Website te raadplegen zijn.
4. Situaties die niet in geen van de toepasselijke voorwaarden staan vermeld dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest en intentie’ van deze Algemene Voorwaarden.
5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest en intentie’ van deze Algemene Voorwaarden.
6. Window59 behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzen. Van toepassing is steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden, zoals deze geldt ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst op afstand met Afnemers. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden zal steeds op de Website te raadplegen zijn.
7. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Window59 zijn in te zien en zij op verzoek van de Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
8. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
9. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke Productvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het vierde en vijfde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Afnemer zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
10. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand.
11. Wanneer deze Algemene Voorwaarden op basis van het zesde lid tussentijds worden gewijzigd, zal Window59, in het geval van een lopende bestelling van een Consument, de gewijzigde Algemene Voorwaarden elektronisch aan de Consument toezenden. Zonder uitdrukkelijke afwijzing van de gewijzigde Algemene Voorwaarden door de Consument, zijn de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de lopende bestelling van toepassing.
Artikel 4 - Het aanbod
Algemeen
1. Indien een aanbod of offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Een aanbod of offerte vervalt, indien het Product waarop het aanbod of de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar of leverbaar is.
2. Het aanbod is vrijblijvend. Window59 is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen, behoudens het bepaalde in artikel 9 lid 1.
3. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden
Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Afnemer mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Window59 redelijkerwijs niet.
4. Niettegenstaande het bepaalde in lid 4, zijn alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in zoverre een indicatie, dat zij geen aanleiding kunnen zijn voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij Producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Window59 kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren overeenkomen met de echte kleuren van de Producten.
Voor Consumenten
6. Elk aanbod bevat in zijn geheel zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder, voor zover van toepassing:
Algemene Voorwaarden Window59.
- de belangrijkste kenmerken van de zaak;
- de identiteit, het adres en verdere contactgegevens van Window59, waaronder het bezoekadres van Vendrig Packaging waar de Consument met klachten terecht kan;
- de prijs exclusief en inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van verzending;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, inclusief modelformulier;
- in hoeverre de kosten voor terugzending bij retournering voor eigen rekening van de Consument zijn of niet;
- de wijze van betaling (inclusief aanvaarde betaalmiddelen), aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de wijze waarop klachten worden afgehandeld;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Window59 de prijs garandeert;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;
- de manier waarop de Consument , voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de eventuele gedragscodes waaraan Window59 zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
- informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duur transactie en de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; en
- eventuele beperkingen voor levering (bijvoorbeeld afhankelijk van voorraad of regio).
Artikel 5 – De overeenkomst Algemeen
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van volledige, schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Afnemer, al dan niet door het afronden van een bestelling op de Website, van het aanbod van Window59 en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. In het geval dat een aanvraag bij Window59 van een Afnemer door Window59 wordt geaccepteerd, komt een overeenkomst pas tot stand door een schriftelijke orderbevestiging namens Window59.
2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Window59 passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Afnemer elektronisch kan betalen, zal Window59 daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3. Window59 kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien window59 op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.
5. Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt window59 onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang deze ontvangst van de aanvaarding niet door Window59 is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
6. Window59 zal bij levering van het Product aan de Consument de in artikel 4 lid 6 genoemde informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen, tenzij Window59 deze gegevens al aan de Consument op zodanige wijze heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Herroepingsrecht voor Consumenten
1. Bij de aankoop van Producten heeft de Consument gedurende 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Window59 bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Window59 retourneren, conform de door Window59 verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het Product zoals omschreven in lid 1, kenbaar te maken aan
Window59. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het hiervoor bedoelde modelformulier, dat op de website beschikbaar is. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het Product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de Consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het Product niet aan window59 heeft teruggezonden, is de koop definitief.
Artikel 7 – Kosten en gevolgen herroeping
1. Indien een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening, ook wanneer het product niet per gewone post kan worden geretourneerd en in zoveel mogelijk originele verpakking.
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht Algemeen
1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Producten:
a. die door Window59 tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Window59 geen invloed heeft; of

7Algemene Voorwaarden Webshop/e-commerce Window59 f. voor hygiënische Producten waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.
g. Doorverkoop van tweedehands artikelen waarvan verwacht kan worden dat deze op enigerlei wijze al in gebruikt zijn geweest en gebruikssporen met zich meedragen.
Artikel 9 – Prijzen
1. Verkoop en levering van producten geschiedt tegen de op het moment van bestelling dan wel aanvrage door Afnemer geldende prijzen.
2. Gedurende de in het aanbod eventueel vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3. In afwijking van het vorige lid kan Window59 Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Window59 geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Window59 dit vooraf bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de Afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
6. De in lid 1 en in het aanbod van Producten genoemde prijzen zijn inclusief verpakkingskosten en exclusief eventuele btw en verzendkosten.
7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Window59 niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
Artikel 10 – Betaling
1. De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Window59 te melden.
2. Tenzij anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
3. De Consument heeft de mogelijkheid om 50% van het verschuldigde bedrag achteraf te betalen, via Klarna betalingen op de website, welke bij de betalingsmogelijkheden gekozen kan worden. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

8Algemene Voorwaarden Webshop/e-commerce Window59
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is deze, nadat hij door Window59 is gewezen op de te late betaling en Window59 hem termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Window59 gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Vendrig Packaging kan ten voordele van de Afnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. Window59 zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
2. Onverminderd de in artikel 10 genoemde mogelijkheden van overeengekomen betaling achteraf, zal Window59 de producten niet eerder leveren dan na ontvangst van de verschuldigde betaling door de Afnemer.
3. De aflevering van producten vindt plaats door de producten in de macht te stellen van de Afnemer, al dan niet per post.
4. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan Window59 kenbaar heeft gemaakt.
5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 en 5 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal Window59 geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, maar in geen geval recht op schadevergoeding.
6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, streeft Window59 ernaar om bestellingen die op een werkdag voor 20:00 uur zijn gedaan, dezelfde werkdag te verzenden. Dit kan echter nooit worden gegarandeerd, Window59 is hiervoor mede afhankelijk is van derden en/of voorradigheid.
7. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Window59 het bedrag die de Afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
8. Vanaf het moment van de levering bij de Afnemer of een vooraf aangewezen en aan Window59 bekend gemaakte vertegenwoordiger zijn de goederen voor risico van de Afnemer en komt voor zijn rekening alle directe en indirecte schade, welke aan en/ of door de goederen voor hem en/of derde mocht ontstaan.
9. De eigendom van alle geleverde Producten gaat pas over op de afnemer, indien de afnemer al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst met Window59 verschuldigd is, heeft voldaan.
Artikel 12 – Garantie

9Algemene Voorwaarden Webshop/e-commerce Window59
1. Window59 staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Onverminderd het vorige lid is Window59 nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Afnemer, noch voor eventuele adviezen of andere door Window59 verstrekte informatie ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de Producten.
3. Een door Window59,, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Afnemer op grond van de overeenkomst tegenover Window59 kan doen gelden.
Algemene Voorwaarden Window59.
4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde Producten dienen binnen 3 na levering aan Window59 schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de Producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een geleverd Product verkeerd, onzorgvuldig of in strijd met aanwijzingen van Vendrig Packaging is gebruikt, of indien de Afnemer een geleverd Product zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
Artikel 13 – Ontbinding
1. Wanneer de betalingstermijn is verstreken en de Afnemer de koopprijs niet (geheel) heeft betaald, ook niet na de in artikel 16 lid 4 en 10 genoemde aanmaning, heeft Window59 het recht om de overeenkomst te ontbinden en reeds geleverde zaken (deels) terug te vorderen. Window59 dient dit te doen door een aan de Afnemer gerichte schriftelijke verklaring, waardoor de koop wordt ontbonden.
2. Wanneer slechts de prijs van een bepaald deel van het afgeleverde niet is betaald, dan kan Window59 slechts dat deel terugvorderen. Is ten aanzien van het geheel een deel van de prijs niet betaald, dan kan Window59 een daaraan evenredig deel van het afgeleverde terugvorderen indien het afgeleverde voor een zodanige verdeling vatbaar is. In beide gevallen wordt de koop slechts voor het teruggevorderde deel van het afgeleverde ontbonden.
3. In alle andere gevallen van gedeeltelijke betaling van de prijs kan Window59 slechts het afgeleverde in zijn geheel terugvorderen tegen teruggave van het reeds betaalde.
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
Algemene Voorwaarden Window59.
Artikel 15 – Klachtenregeling
1. Window59 beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Vendrig Packaging, nadat de Afnemer de gebreken heeft

geconstateerd.
10Algemene Voorwaarden Webshop/e-commerce Window59
3. Bij Window59 ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Window59 binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Artikel 16 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen Window59 en de Afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien de Afnemer woonachtig is in het buitenland.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Mei 2021(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2019 - 2024 WindoW 59 | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel